Nyereményjáték szabályzat

A kleen-wear kft. „kleen-wear nyereményjáték” facebook és instagram nyereményjáték játékszabályzata

 

 

A kleen-wear kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 115. 5. em. 18 a., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-379262, adószáma: 29021754-2-43, statisztikai számjele: 29021754-4791-113-01, a továbbiakban: „Szervező”) mint szervező „kleen-wear nyereményjáték” megnevezéssel alkalmanként nyereményjátékot hirdet meg (a továbbiakban: „Játék”) a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kleenwear/) és/vagy Instagram oldalán (https://www.instagram.com/kleen_wear/).

 

Azt követően, hogy adott Játék véget ért, a Szervező új Játék meghirdetésére, azaz kiírására nem köteles.

 

A Játék lebonyolítását, adatkezelését és adatfeldolgozását a Szervező végzi.

 

 

 1. A Játékban résztvevők köre

1.1 A Játékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akiknek a részvételét a jelen szabályzat nem zárja ki, és akik olyan országban laknak, ahová a Szervező kleen-wear karkötő terméket szállít. Ezen országok felsorolását az alábbi linkhez rendelt weboldal tartalmazza: (https://kleen-wear.hu/pages/szallitas).

1.2 Jogi személyek, szervezetek, cégek, vállalatok, vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, Facebook illetve Instagram csoportok, oldalak, szerveződések a Játékban nem vehetnek részt.

1.3 A Játékban részt venni kívánó természetes személynek a Játék ideje alatt saját, valós Facebook illetve Instagram profillal kell rendelkeznie.

1.4 A Játékban való részvétel minimális feltétele, hogy a Játékban részt venni kívánó legalább a Játék nyerteseinek közzétételéig kövesse a Szervező Facebook illetve Instagram oldalát (fiók-követés, following).

1.5 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játék időtartama

A Játékot Szervező tetszőleges gyakorisággal hirdeti meg, egy-egy Játék a meghirdetéstől számított 10 napig tart. A meghirdetett Játék tartalmazza az adott Játékban való részvétel feltételeit. Az adott Játékból hátralévő időt visszaszámláló jelzi, amely az adott Játéknak teret adó Facebook illetve Instagram oldalon megtalálható, vagy visszaszámláló nélkül óra, perc pontossággal határozza meg a Szervező az adott Játék befejező időpontját.

 

 1. A Játékban való részvétel feltételei

3.1 A Játékban az vehet részt, aki a Szervező Facebook illetve Instagram oldalán valós Facebook illetve Instagram profilját alkalmazva a Játék kiírt feltételei szerint jelezte, illetve azok teljesítésével kifejezte, hogy részt vesz a Játékban (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban történő önkéntes részvétel kifejezése, ha a Játékos az adott Játék kiírási feltételeinek megfelelően jár el.

3.2 A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3.3 Az adott Játék feltételeit a Játék kiírásában (a továbbiakban: „Post”) pontosan ismerteti a Szervező.

3.4 A Szervező különösen az alábbi feltételeket, vagy ezek tetszőleges számú kombinációját határozhatja meg a Játék kiírásában:

   1. a Postban leírt hashtag (#) használata kommentben: a nyereményjáték bejegyzésében leírt hashtag (pl. #kleenwear) "kimásolása", leírása újra a bejegyzés alá kommentben;
   2. a Postban feltett kérdésre válaszolás kommentben: a Játék kiírásában feltett kérdés megválaszolása a bejegyzés alatt kommentben;
   3. Hírlevél-feliratkozás: a kleen-wear.hu weboldalon található hírlevélre történő feliratkozás, ami feltétele annak, hogy a Játékos nyerjen a Játékban;
   4. megosztás: a Játék bejegyzésének nyilvános megosztása a Játékos Facebook illetve Instagram oldalán;
   5. ismerős megjelölése kommentben: a Post alatt a résztvevő a Facebookon illetve az Instagramon regisztrált, a kiírás szerinti számban meghatározott ismerősének aktív megjelölése (rákattintva az adott felhasználóra visz pl. általában ilyen módon: @Példa Géza).
3.5 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzat 3.4 pontjában meghatározottaktól eltérő feltételt határozzon meg a Játékban való részvétel feltételeként.

 

 1. A Játék egyéb feltételei
4.1 A Játékos jogosult arra, hogy a kommentjét bármikor, jogkövetkezmény nélkül törölje, vagy a nyeremény feltételeként végrehajtott cselekményét visszavonja, Ebben az esetben kizárja magát az adott Játékból. A következő Játékban részt vehet, aki az előzőben nyert, vagy aki az előző Játékból törölte a kommentjét, vagy visszavonta a nyeremény feltételeként végrehajtott cselekményét, ezért a sorsolásba nem került be.

4.2 A Szervező jogosult arra, hogy a Játékban részt venni kívánó kommentjét indoklás nélkül törölje, és ezzel a Játékost az adott Játékból kizárja, különösen de nem kizárólagosan abban az esetben, ha megítélése szerint az adott komment a jelen szabályzat 4.3-4.11 valamely pontjába ütközik. A komment törléséről a Szervező nem köteles értesíteni a Játékost.

4.3 Törli a Szervező a kommentet, ha az nem tartja tiszteletben Magyarország alkotmányos rendjét, sérti az emberi jogokat, alkalmas személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.

4.4 A komment nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére.

4.5 A kommentben nem jelenhetnek meg vallási vagy szexuális utalások, az nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére.

4.6 Nem tartalmazhat a komment a Szervezőre vonatkozó negatív kijelentéseket.

4.7 A komment nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket.

4.8 Tiltott a bármilyen burkolt vagy nyílt reklám elhelyezése a kommentben.
4.9 A komment nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való utalást, felbujtást.
4.10 Nem tartalmazhat továbbá a komment jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe, vagy más szabályba ütköző közléseket.
4.11 A komment nem ütközhet jogszabályi rendelkezésebe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.
4.12 A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Játékost kizárjon a Játékból, különösen, de nem kizárólagosan a fenti 4.3 – 4.11 pontban felsorolt szabályok megszegése esetén.

  

 1. Játék menete
5.1 A Szervező tetszőleges időpontokban, alkalmanként meghirdeti a Játékot „kleen-wear nyereményjáték” megnevezéssel a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kleenwear/) és/vagy Instagram oldalán (https://www.instagram.com/kleen_wear/).
5.2 Az adott Játék befejeződését követően a Szervező a Random Comment Picker Facebbok (https://commentpicker.com/) segítségével a Játékosok közül kisorsol 3 Játékost a Játékban résztvevők közül, akik nyertek.
5.3 A Játék keretében a Poszt elhelyezésére még hátralévő időt a Szervező által a Játék meghirdetésekor elindított visszaszámláló mutatja, vagy visszaszámláló nélkül óra, perc pontossággal határozza meg a Szervező az adott Játék befejező időpontját a Játék indításakor.
5.4 A nyereménysorsolásra a Játék befejezését követő 48 órán belül kerül sor.
5.5 A nyertes Játékosokat a Szervező a Facebook illetve az Instagram oldalán való kihelyezéssel értesíti, és felkéri, hogy a megadott e-mail címen jelentkezzenek a nyeremények átvételével kapcsolatban.
5.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét az Facebookon illetve az Instagramon. A nyertes Játékos a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a neve a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.
5.7 A nyertesek megnevezésétől számított 168 órán belül a Játékos is jogosult arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. A 168 órás határidő jogvesztő jellegű, tehát amennyiben a Játékos nem vette fel a kapcsolatot a Szervezővel, a 168 óra leteltével a nyereményre való jogosultságát minden további nyilatkozat nélkül elveszti (jogvesztő határidő).

 

 1. Nyeremény, sorsolás
6.1 A Játékosok közül a Szervező 2 (három) nyertest sorsol, akik a nyeremény átvételére jogosultak.
6.2 Minden nyertes 2 (két) darab kleen-wear karkötő terméket nyer.
6.3 A Játékban résztvevők vállalják, hogy amennyiben nyertek, jogosultságukat megfelelően igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása az értesítést követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes Játékosok a nyereményüket ezen határidőn belül nem vennék át, úgy nyereményük elveszik. A határidő jogvesztő jellegű.
6.4 A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható.
6.5 A Szervező a nyeremény minősége tekintetében szavatosságot nem vállal.
6.6 A nyereményt a Szervező díjmentesen juttatja el a nyertesnek a nyertessel egyeztetett címre. A nyeremény eljuttatását a nyertes Játékoshoz a WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, 0221/12 hrsz., cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-213880, adószáma: 25569421-2-13, statisztikai számjele: 25569421-5210-113-13, a továbbiakban: „webshippy”) végzi, saját szerződési feltételei szerint.

 

 1. Adatkezelés
7.1 Az adatkezelés a Játék lebonyolítása és a nyeremény-átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart. Mivel a nyertes Játékosok kisorsolására online kerül sor, harmadik személy részére is elérhetők lesznek a kommentelők (hozzászólók) felhasználói nevei. Nyeremény esetén a Szervező a megadott személyes adatokat továbbítja a webshippynek. 
7.2 A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi link alkalmazásával elérhető weboldalon található meg: https://kleen-wear.hu/policies/privacy-policy.
7.3 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § 7. pontja alapján a Játékos mint a Játékban résztvevő a Játékban történő részvételével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Ez a hozzájárulás az érintett Játékos akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett Játékos nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
7.4 A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező
  1. a nyertes Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremény átadása céljából kezelje;
  2. a Szervező a Játék lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse;
  3. a Szervező a Játékos által megadott postai címre a nyereményt a webshippy útján megküldje.
7.5 A Szervező az Infotv-ben előírtak szerint kezeli és dolgozza fel a Játékosok megadott személyes adatait, azokat a Szervező harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja. A Játékosok személyes adatai legkésőbb a Játékot követő 30. napig törlésre kerülnek, kivéve a nyertes Játékosok adatait, amelyeket a nyeremények átadásáig kezel a Szervező és a webshippy.

 

 1. Egyéb rendelkezések
8.1 A jelen szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani.
8.2 A Szervező a jelen szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását azonnal közzéteszi a Játék kiírásának helyén (weboldalán). Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos.
8.3 A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Facebook illetve Instagram oldalukon közzétett nevüket, profilképüket a Szervező közzétegye saját Facebook és Instagram oldalán.
8.4 A Szervező a jelen szabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.
8.5 A játékosok a Játékban való részvételükkel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
8.6 Jelen Játékot a Facebook illetve az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.
8.7 A nyereménynek a nyerteshez történő eljuttatására és a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Szervező weboldalán található Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni (https://kleen-wear.hu/policies/terms-of-service).

 

Budapest, 2021. október …..

 

kleen-wear kft.

Szervező